Thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-129757-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng