Thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng cai tổ chức giải thể thao cấp tỉnh - Hà Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-HGI-137320-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận "Một cửa" Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng