Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-158197-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng