Thủ tục hành chính: Cấp giấy Chứng nhận xóa đăng ký tàu cá - Bến Tre

Thông tin

Số hồ sơ: T-BTR-102029-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Bến Tre
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng