Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-031985-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan quản lý giao thông cấp dưới (trong trường hợp được uỷ quyền)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc:
- Qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng