Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-015937-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng