Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS32
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bệnh viện Đa khoa cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bệnh viện Đa khoa cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong buổi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng