Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS179
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Đội đăng ký quản lý xe Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Tiền Giang.
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng