Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-103197-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường và các ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng