Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận sao duyệt mẫu tàu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận sao duyệt mẫu tàu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-241842-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Đăng kiểm Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đăng kiểm Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Ban Đăng kiểm Đồng Tháp
- Ngày làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu.
- Thời gian làm việc: theo giờ hành chính
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sao duyệt mẫu tàu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng