Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển đối với cá nhân đang sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản (thời điểm sử dụng mặt nước biển trước ngày 01 tháng 07 năm 2004) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển đối với cá nhân đang sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản (thời điểm sử dụng mặt nước biển trước ngày 01 tháng 07 năm 2004) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-035430-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên Môi trường huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng