Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109713-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục thuế, Kho Bạc Nhà nước
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng