Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu - Đà Nẵng

Thông tin

Số hồ sơ: T-DNG-016542-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng