Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án quy hoạch - Đà Nẵng

Thông tin

Số hồ sơ: T-DNG-021314-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tài nguyên môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công ty Quản lý và khai thác đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng