Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-151357-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế cấp huyện nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng