Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241620-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 23 ngày làm việc (trường hợp trích đo địa chính thửa đất khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận ở nơi không có bản đồ địa chính thì thời gian thực hiện trích đo được cộng thêm là không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ) (thời gian trên không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng