Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-018318-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính Thanh Hóa, Cục thuế Thanh Hóa
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Thời gian giải quyết trong 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 33 ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 07 ngày làm việc. Bước 2: Xác định nghĩa vụ tài chính trong 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó: - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày làm việc; - Tại Sở Tài chính Thanh Hoá: 03 ngày làm việc; - Tại Cục Thuế Thanh Hoá: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Hợp đồng thuê đất; Thông báo nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (đối với trường hợp các tổ chức được thuê đất hoặc giao đất có thu tiền)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng