Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-143405-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị, Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện các công việc này không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Phải làm Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có).
+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất.
+ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đất của tổ chức đó (Nếu có).

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (Nếu có).
+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có).
+ Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 52, 53 và 55 của Nghị định 181.
Trường hợp tổ chức đang sử dụng đất chưa thực hiện việc tự rà soát hiện trạng sử dụng đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định tại các Điều 49, 51, 52, 53 và 55 của Nghị định 181.
+ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đất của tổ chức đó (Nếu có).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (MS: 04a /ĐK)
Tải về
1. Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (100.000 đ/1 giấy),Phí trích lục bản đồ (10.000đ/bản)

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất - Hà Giang

Menu