Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận Quyền sử dụng đất trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền công nhận - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận Quyền sử dụng đất trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền công nhận - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-093241-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế, kho bạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng