Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức (cấp đổi) - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức (cấp đổi) - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-137747-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Nhà ở và Công sở – Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng