Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong khu công nghiệp (đối với tổ chức) - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong khu công nghiệp (đối với tổ chức) - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-018008-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, không kể thời gian doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế (theo quy định là 45 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng