Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-022529-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng