Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu tàu bay - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu tàu bay - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-025163-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng