Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-121836-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân huyện, xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng