Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-BS76
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng