Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận Kinh tế Trang trại - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận Kinh tế Trang trại - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-062823-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng T ài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng