Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kinh doanh rượu - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kinh doanh rượu - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-041160-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng