Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-125794-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng