Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước đối với sản phẩm thủy sản - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước đối với sản phẩm thủy sản - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235968-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong trường hợp không lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trong trường hợp lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng