Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-235973-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị, thành phố trực thuộc Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng