Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài thành phố - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài thành phố - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-273609-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng