Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - TP Hồ Chí Minh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HCM-055621-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm Thú y quận (huyện) trực thuộc Chi Cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y quận (huyện) trực thuộc Chi Cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y: Thời gian thực hiện kiểm dịch là 02 ngày
+ Nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch. Ít nhất từ 15 đến 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng