Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thuỷ sản vận chuyển trong nước - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-061652-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật hoặc Trạm Kiểm dịch động vật thuỷ sản, Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi kiểm dịch động vật thuỷ sản
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng