Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động - Tiền Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-TGG-068653-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trung tâm có chức năng huấn luyện về An toàn vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bảng điểm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng