Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp trung học phổ thông - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp trung học phổ thông - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-030864-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác
Thời hạn giải quyết: 01 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng