Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071537-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra đạt kết quả tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng