Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-111084-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng