Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-097828-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy Ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy Ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng