Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an tỉnh - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-BS215
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: - Bộ Công an quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do
- Công an tỉnh quy định 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng