Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-056861-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) – Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) – Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng