Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập cơ sở dịch vụ kế hoạch hóa gia đình - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập cơ sở dịch vụ kế hoạch hóa gia đình - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-001038-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Vĩnh phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng