Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống thủy sản - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống thủy sản - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-085948-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng