Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS300
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng kỹ thuật Nông nghiệp & Nuôi trồng thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định tính đầy đủ của hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ..
- Thời hạn thành lập đoàn thẩm định: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Thời hạn tiến hành kiểm tra thực địa, lập biên bản thẩm định: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kể từ ngày thành lập đoàn thẩm định.
- Thời hạn cấp giấy chứng nhận: 05 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng