Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-062272-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng