Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-046462-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hạt phúc kiểm lâm sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt phúc kiểm lâm sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính Hưng Yên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng