Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-139027-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng