Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-059834-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PC23) - Công an tỉnh Hưng Yên;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - công an tỉnh Hưng yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xem xét cấp giấy chứng nhận “Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy" Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, phải thông báo rõ lý do cho cơ quan , tổ chức, cá nhân đề nghị biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng