Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS235
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng; Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng