Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-246356-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi đã kiểm tra hiện trường và bổ sung hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng