Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-010782-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 4-7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng